งานบริการทำความสะอาด, บริการงานประจำ, บริการทำความสะอาดทั่วไป

ทำไม? งานบริการถึงต้องมี มอก.เอส

21-2561_Page

การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ (มอก.เอส 21-2561)
BUILDING CLEANING SERVICES

 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ได้เปิด
บริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการ และช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค
จึงเห็นควรกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ใช้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพการบริการ เพื่อใช้ในการรับรองผู้ประกอบการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
และยกระดับงานประเภทนี้ให้มีคุณภาพที่ดี และสม่ำเสมอ

บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด มีมาตราฐานบริการคุณภาพระดับ มอก.เอส 

Related Posts