Uncategorized

ประชุมเตรียมอบรมคนพิการ 20000คนที่ กสทช คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 30 ก.ค.63 อาคารอำนวยการ ชั้น 9 ณ สำนักงาน กสทช.

โดยมีนายพีรพงศ์ จารุสาร ประธานฝ่ายเทคโนโลยีฯ พร้อมคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมทั้ง 6 สมาคม เข้าร่วมด้วยนั้น ซึ่งในที่ประชุมร่วมกันหารือโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิดัล สำหรับกลุ่มคนพิการ ฝ่ายทางที่ปรึกษาฯ ชี้แจงเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายและข้อมูลรายละเอียดกับทางสภาคนพิการฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำแบบสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการีเพื่อศึกษาและออกแบบหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัลในภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

Related Posts