Uncategorized

❗️❗️บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ❗️❗️

เปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานข้ามชาติตามมาตรฐานอาชีพ ธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้าน คุณวุฒิวิชาชีพ
ชั้น 1 สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมกานต์มณีพาเลซ เลขที่ 1/5 ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 😁

07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชนฉ และ ผู้แทนองค์กรรับรองบริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่องหลักการหลักการและเหตุผลในการจัดทำโครงการ
08.45 – 09.00 น. นำเสนอหลักการทำความสะอาดในธุรกิจการบริการ
09.00 – 10.30 น. ฝึกอบรมด้วยการปฎิบัติการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี (การล้างห้องน้ำ /การม็อบพื้น และการบำรุงรักษาด้วยวิธีการดันฝุ่น / การดูดฝุ่น)
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. ฝึกอบรมด้วยการปฎิบัติการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี (การล้างห้องน้ำ /การม็อบพื้น และการบำรุงรักษาด้วยวิธีการดันฝุ่น / การดูดฝุ่น)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ฝึกอบรมด้วยการปฎิบัติการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี (การล้างห้องน้ำ /การม็อบพื้น และการบำรุงรักษาด้วยวิธีการดันฝุ่น / การดูดฝุ่น)
15.00 – 15.20 น. กล่าวปิดโครงการฝึกอบรม

Related Posts